Info

Записки от лекциите по GENB004B Електроника, водени от доц. д-р Ясен Горбунов.

Лекция 1

Основни понятия

Електрониката е инженерна наука, чиято цел е ползването за полезни цели на контролирано и регулирано движение на електрони в различна среда.

Електрическо напрежение:

 • физична величина, характеризираща изменението на потенциалната енергия на единица електрически заряд
 • предизвиква протичането на електрически ток при затваряне на електрическа верига
 • възниква между две точки само, ако те имат различни потенциали
 • измерва се във волтове [V]

Електрически ток:

 • физическо явление, представляващо насоченото движение на електрически заряди (напр. под въздействието на електрическо поле)
 • в проводници зарядите са електрони
 • в електролити - йони (катиони и аниони)
 • в плазма - електрони и йони
 • в полупроводниците са електрони и дупки (отсъствие на електрони)

Големина на тока:

 • физична величина, характеризираща протичането на електрическия ток
 • бележи се с
 • равна на заряда, преминал за единица време през напречното сечение на проводника
 • измерва се в ампери [A]

Един ампер

За една секунда през напречното сечение на проводника преминава заряд от един кулон [C]. Заряд от 1C е приблизително равен на заряда на електрона.

Променлив ток (AC):

 • електрически ток, който изменя периодично във времето своята големина и посока (знак)
 • честота на промяна на знака се измерва в херцове (Hz)

Постоянен ток (DC):

 • електрически ток, който не изменя посоката (знак) и големината си
 • при тях единия им полюс винаги има по-висок електрически потенциал от другия
 • източници: токоизправители, батерии, динамо

Електрическо съпротивление:

 • физична величина, характеризираща способността на проводниците да се съпротивляват на електрическия ток, който протича през тях
 • при постоянен ток се определя като отношението на електрическата потенциална разлика към тока в проводник, в който няма електродвижещо напрежение
 • мерната единица е Ом []

Специфично електрическо съпротивление:

 • мярка за противопоставянето на материала на протичането на електрически ток
 • ниско специфично съпротивление означава по-лесно движение на електрическите заряди
 • мерна единица в системата SI е Ом.метър () - означава се с
 • - електрическото съпротивление на хомогенен образец от материала []
 • - дължината на образеца []
 • - сечението на образеца []

Специфично електрическо съпротивление илюстрация

Електрическа мощност:

 • физична величина, характеризираща скоростта, с която електрическата енергия се предава или преобразува в електрическата верига
 • мерната единица е ват [] или джаул за секунда []

Моментна електрическа мощност:

Мощност на постоянен ток:

Затворена електрическа верига: Една електрическа верига е затворена, ако кръгът е пълен, ако всички токове могат да стигнат отново там, откъдето са тръгнали.

Късо съединение: Късо съединение се получава, когато път с ниско съпротивление се свърже (обикновено поради грешка) към даден компонент. Резисторът, показан по-долу, е поставен там умишлено, а извитият проводник, който го заобикаля, е късото съединение. Токът се отклонява от предвидения си път, понякога с драматични резултати. Проводникът дава накъсо резистора, като предоставя път с по-ниско съпротивление на тока (вероятно не това, което създателят на веригата е имал предвид).

Илюстрация на късо съеденинение

Възел: Мястото на свързване на 2 или повече елемента се нарича възел. Тъй като линиите в електрическата схема представляват идеални проводници с нулево съпротивление, няма правило, според което линиите от няколко елемента задължително да трябва да се срещнат в една точка. Тези два начина на представяне на възела са идентични. Илюстрация на възел №1 Илюстрация на възел №2

Еквивалентни електрически схеми Казваме, че електрическата верига и електрическата схема (или две схеми) са еквивалентни, ако съдържат еднакъв брой възли и разклонения.

За да бъдат еквивалентни, две схеми трябва:

 • Да съдържат всички компоненти и източници
 • Да имат еднакъв брой възли
 • Всеки възел трябва да е свързан със същите разклонения

Еквивалентни схеми

Линиите в електрическата схема не показват задължително специфичния ред от точка до точка на свързване, който е налице в съответната реална електрическа верига.

Основни означения на елементите

Основни означения на елементите в електрониката

Основни закони

Закон на Ом

Физичен закон определящ зависимостта между напрежението , тока и съпротивлението . Същността на закона се състои в това, че създаваният от напрежението ток е обратно пропорционален на съпротивлението, което той трябва да преодолява, и е право пропорционален на пораждащото го напрежение.

За пълната верига законът на Ом включва вътрешното съпротивление на захранващия източник.

пълна верига за закона на Ом

- електродвижещо напрежение във веригата

ЕДН

Електродвижещото напрежение е величина, която показва способността на източника да преобразува своята вътрешна енергия в електрическа. Всеки източник на електрическа енергия има ЕДН.

 • - големина на тока във веригата
 • - съпротивление на всички елементи от веригата
 • - вътрешно съпротивление на източника на захранване

За част от веригата, законът на Ом има вида:

Закон на Ом зависмости

1

1 е електрическото съпротивление на проводник, върху който ток от предизвиква пад на напрежение .

Закон на Ом за променлив ток

Ако електрическа верига съдържа не само активни, но и реактивни елементи (капацитети, индуктивности), а токът е синусоидален с кръгова (ъглова) честота , то законът на Ом се обобщава, а участващите в него величини стават комплексни:

Допълнителна информация

Обяснение (евентуално) на следното:

Първи закон на Кирхоф

за токовете; за възел от електрическата верига

Алгебричната сума на всички токове в даден възел на една верига е равен на нула. (сумата на втичащите се токове е равен на сумата на изтичащите се токове)

Първи закон на Кирхоф

Втори закон на Кирхоф

Алгебричната сума на напреженията в затворен контур от електрическа верига е равна на алгебричната електродвижещите напрежения в същия контур.

Втори закон на Кирхоф