x--- title: GENB045 Математически анализ enableToc: true tags:

  • fundamentals
  • calculus

Info

Записки от лекциите по “CSCB315 Аналитична геометрия”, водени от проф. д-р Марин Маринов.

Лекция №1

Наредба на реалните числа

Максимум / Минимум

, когато за , когато за

Горна граница на

е горна граница на , когато за

Супремум (точна горна граница)

, когато е най-малката горна граница на

Инфимум (точна долна граница)

, когато е най-голямата долна граница на

Принцип за непрекъснатост

  1. Всяко непразно множество от реални числа, което е ограничено отгоре, притежава точна граница. Еквивалентно:
  2. Всяко непразно множество от реални числа, което е ограничено отдолу, притежава точна долна граница.

Теорема 1 (Кантор).

Нека е дадена една безкрайна редица от крайни, затворени интервали:

Тогава съществува такова число , че за всяко . доказателство

Теорема 2 (гъстота на рационалните и ирационалните числа).

Ако са две произволни реални числа, то съществуват рационално число и ирационално число , такива, че и . доказателство

Синус и Косинус

срещулежащкатетхипотенуза

прилежащкатетхипотенуза

срещулежащкатетприлежащкатет

прилежащкатетсрещулежащкатет

правоъгълен триъгълник със страни a,b,c и ъгъл тета

От Питагоровата теорема следва, че

sin/cos на ъгли, допълващи се до 90 градуса

правоъгълен триъгълник със страни a,b,c и ъгъл тета

За произволни числа и са в сила равенствата:

Ако , то .

изчисления на sin

Графика на функция

Определение 1.

Множеството от точки се нарича графика на функцията .

Определение 2.

Множеството от точки се нарича графика на функцията .

Определение 3.

Функция ще наричаме наредената тройка , където и са числови множества, а е правило, съпоставящо на всяко число от единствено число от , като на всяко число от е съпоставено някакво число от . наричаме дефиниционна област на . наричаме множество от значения.

Определение 4.

Графика на функцията наричаме множеството от наредени двойки числа .

Обратна функция

Определение

е обратима, когато следва .

Например функцията e обратима, защото .

Но не е обратима, защото , но .

Определение

Обратна функция на функцията се нарича функцията , която , ако .

Твърдение 1.

Нека е обратима функция с дефиниционна област и множество от значения . Тогава тя има обратна функция с дефиниционна област и множество от значения и са в сила равенствата:

Равенствата се наричат формули за съкращения.

Лекция №3

Граница на числова редица

Определение I.

Числото се нарича граница на редицата , когато за всяко съществува такова число , че за всяко естествено число е изпълнено . Означаваме .

Определение II.

Числото се нарича граница на редицата , когато за всяко извън интервала има най-много краен брой членове на .

Числовата редица се нарича сходяща, когато притежава граница.

Пример 1. Числовата редица е сходяща с граница . (колкото повече увеличаваме , толкова по-малка е стойността на елемент от редицата)

Решение: Нека . Определяме . Тогава е изпълнено