Scalars are quantities that only have magnitude (or size).

Величина, чиято стойност може да се изрази с едно число.

Примери за скалари са дължина, площ, време, маса, плътност, температура и т.н.