Задаване на множество чрез задаване на характеристично свойство*

Examples of writing set definitions: