Info

Записки от лекции по CITB408 Програмиране на Java в НБУ, водени от гл. ас. Христина Костадинова д-р.

Лекция №1

  • Ако не дефинираме конструктор, се използва default-ен такъв без параметри.
  • Дефолтни стойности на примитивни числови типове - 0, а други примитиви - null