Претърсване чрез обхождане

Time complexity:

Обхожда се целия масив и се търси елемента.

bool search_all(const int *arr, unsigned n, int x) { 
  bool isFound = false; 
  for (int i = 0; i < n; ++i) { 
    if (x == arr[i]) { 
      isFound = true; 
    } 
  } 
  return isFound; 
}

“Докато намериш с ‘котва’”

Търси се, докато елемента не се намери, като преди това търсения елемент се добавя в края на масива.

bool search_until(int *arr, unsigned n, int x) { 
  arr[n] = x; 
 
  int i = 0; 
 
	while (arr[i] != x) {
	  i++; 
	} 
 
  return i < n; 
}

Дихотомично търсене

binary search

bool binary_search(const int *arr, unsigned n, int x) { 
  int l = 0; 
  int r = n - 1; 
 
  while (r >= l) { 
    unsigned m = l + (r - l) / 2; 
 
    if (arr[m] == x) { 
      return true; 
    } else { 
      if (arr[m] < x) { 
        l = m + 1; 
      } else { 
        r = m - 1; 
      } 
    } 
  } 
 
  return false; 
}