Selection sort

Time complexity:

Намира най-малката стойност от несортираната част и я разменя със стойността на позицията, до която е стигнало i във външния цикъл.

Визуализация на Selection sort

int main() { 
  int a[] = {6, 8, 3, 5, 9, 10, 7, 2, 4, 1}; 
  int n = sizeof(a) / sizeof(int); 
 
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) { 
    int min = a[i]; 
    int flag = i; 
    for (int j = i + 1; j < n; j++) { 
      if (a[j] < min) { 
        min = a[j]; 
        flag = j; 
      } 
    } 
    a[flag] = a[i]; 
    a[i] = min; 
  } 
}

Bubble sort

Time complexity:

Проверява всяка двойка за инверсия и, ако има такава разменя местата на елементите в двойката. При всяка итерация на while цикъла се инкрементира допълнителна променлива i, която държи броя на сортираните в края числа - тези, които са били “bubbled out” при for цикъла. Сортирането приключва, когато не може да се намери нито една инверсия.

Визуализация на Bubble sort

int main() { 
  int arr[] = {4, 2, 7, 1, 9, 10, 3}; 
  int length = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
 
 
  bool has_inversion; 
  int i = 0; 
 
  do { 
    has_inversion = false; 
    for (int j = 0; j < length - i - 1; j++) { 
      if (arr[j] > arr[j + 1]) { 
        int buff = arr[j + 1]; 
        arr[j + 1] = arr[j]; 
        arr[j] = buff; 
        has_inversion = true; 
      } 
    } 
 
    i++; 
  } while (has_inversion);
}

Insertion sort

Time complexity:

Fast for small input sizes and is performed in place.

Визуализация на Insertion sort

int main() { 
  int a[] = {2, 8, 4, 0, 6, 9, 1, 4, 7}; 
  int n = sizeof(a) / sizeof(int); 
 
  for (int i = 1; i < n; ++i) { 
    int j = i; 
    while (j > 0 && a[j - 1] > a[j]) { 
      int buff = a[j]; 
      a[j] = a[j - 1]; 
      a[j - 1] = buff; 
      j -= 1; 
    } 
  } 
  
  return 0; 
}

Merge sort

Time complexity:

Better for bigger input sizes & is not performed in place.

#include <iostream>
 
void copy_array(int a[], int b[], int begin, int end) {
 for (int i = begin; i < end; i++) {
  b[i] = a[i];
 }
}
 
void top_down_merge(int b[], int a[], int begin, int middle, int end) {
 int i = begin, j = middle;
 
 for (int k = begin; k < end; k++) {
  if (i < middle && (j >= end || a[i] <= a[j])) {
   b[k] = a[i];
   i++;
  } else {
   b[k] = a[j];
   j++;
  }
 }
}
 
void top_down_split_merge(int b[], int a[], int begin, int end) {
 // if size is <= 1, consider it sorted
 if (end - begin <= 1)
  return;
 
 int middle = (end + begin) / 2;
 
 top_down_split_merge(a, b, begin, middle);
 top_down_split_merge(a, b, middle, end);
 
 top_down_merge(b, a, begin, middle, end);
}
 
void merge_sort(int a[], int b[], int n) {
 copy_array(a, b, 0, n);
 top_down_split_merge(a, b, 0, n);
}
 
int main() {
 int a[] = {7, 6, 4, 2, 1, 5};
 int b[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 int n = 6;
 
 merge_sort(a, b, n);
 
 for (size_t i = 0; i < n; i++) {
  std::cout << b[i] << ", ";
 }
}