Info

Записки от лекции по “CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането” към НБУ, водени от проф. д-р Велина Славова и гл. ас. д-р Филип Андонов.

Общи

Алгоритъмът е такова крайно, дискретно (постъпково), детерминирано преобразование, което, приложено над произволен допустим набор от стойности на входното множество, довежда до получаването на единствен набор от допустими стойности на изходното множество.

 • Дискретност - преобразуването на входа в изход става на стъпки. Всяка стъпка е отделно елементарно действие над елементи на Средата, водещо до промяна на стойностите им.
 • Детерминираност - Елементите на Средата са дефинирани. Последователността на изпълнение на стъпките е определена по единствен начин. Всяка елементарна стъпка се извършва по точно определено правило, по единствен начин. В резултат, задаването на конкретни стойности на входа води до получаване на единствен “изход”.
 • Крайност - Елементите на Средата са краен брой. Преобразованието на входа в изход завършва след краен брой стъпки.
 • Резултативност (ефективност). Всяка стъпка е изпълнима в момента, в който предписанието изисква това. Алгоритъмът е изпълним за обозримо време.

Инверсия: Редица от елементи, които не са наредени в естествен ред.

Пример:

 • (4, 3) - 1 инверсия
 • (5, 6, 2) - 2 инверсии (5, 2) и (6, 2)

Максимален брой инверсии в редица с елемента:

За редица наредена обратно на естествен ред. За първия елемент инверсиите са: , за втория елемент са , за третия елемент са и т.н.

Конструкции за управление

 • Клонове
  • байпас (if)
  • двуклон (if / else)
 • Повторения
  • цикъл с предусловие
  • цикъл със следусловие
  • цикъл с вграден брояч

Събиране на две цели положителни числа

Домашна работа №1. Дадени са две входни числа и и дефинираме две променливи, които ще съдържат резултата и - брояч. На присвояваме стойността на едното входно число - а и изпълняваме цикъл с предусловие . В тялото на цикъла добавяме единица към и .

Домашна работа №2. Числата, с които работи алгоритъма са 0110 и 0011. В тялото на цикъла се използва всяко поредно число, отзад напред, за да работи с десетици, стотици, т.н. (в зависимост от бройната система). На всяка нова позиция на резултатното число C[k] записваме остатъка от деленето на от сумата на двете цифри от входните числа на “основата”, т.е. ако цифрите са 8+7 = 15, бройната система е 10 - C[k] ще съдържа . В carry променливата поставяме “колко пъти основата - (бройната система)” се съдържа в сумата на двете цифри, (“1 на ум :)”).

Написания алгоритъм в домашната работа трябва да ползва цикъл с вграден брояч, а не цикъл с предусловие. В C++ имплементацията, броячът просто трябва да бъде дефиниран извън for() декларацията, за да е достъпен за последната стъпка - добавяне на последното “на ум”. Въпреки че съм се опитала да напиша алгоритъм, който да работи за много бройни системи, ако системата надхвърля “десет” (повече от 10 цифри/букви, например 12) - не работи. 🤷

Алгоритъм на Евклид

Алгоритъм за намиране на най-голям общ делител (НОД / GCD) на две естествени числа.

Трябва поне едно от числата да е различно от 0.

Взимаме двете входни числа и , проверяваме дали е равно на 0.

 • Ако да, числото е търсеният най-голям общ делител.
 • Ако не, повтаряме процеса, като използваме за входни данни и остатъка, получен при деленето на на ().

Препълване на числа

Препълване (overflow) на числа се получава, когато аритметична операция дава за резултат число, чиито брой цифри са извън границите, които могат да бъдат използвани / показвани / записвани. Границите зависят от архитектурата на процесора и колко е голям регистъра на процесора, измерва се в битове, т.е. един 64-битов процесор, може да работи с числа до .

Точност на решението

Домашна работа №4 Изчисляването на се прави дотогава, докато разликата между две последователни стойности е по-малка от 0.001 (или друга стойност), защото в компютрите не може да се представят рационалните числа и не могат да бъдат сравнявани надеждно (едното число може да бъде сметнато с грешка и т.н.).

Формула на Гаус за сумата на числа от 1 до n

Доказателство (Гаус):

Записано в нарастващ ред

Записано в намаляващ ред

Събираме двете уравнения

се повтаря пъти

Изчисляване на sin(x) - Серии на Маклорен

Сложност на алгоритъм

Big O - - за най-лош случай. Big Theta - - за среден случай.

Обратното на e .

 • О - константно - взимане/писане на данни в масив, на базата на ключ
 • - линейно време - намиране на най-малко/най-голямо число в масив; търсене на елемент чрез обхождане; броя операции, в най-лошия случай, е равен на броя елементи в масив;
 • - логаритмично време, основа 2 - пример binary search, при , броя операции, за откриване на елемент е .
 • - квадратично време - bubble sort / insertion sort; броя операции е ; напр. вложени 2 цикъла
 • О - факториел време - генериране на всички пермутации на елементите в даден масив

Algorithms - Time Complexity Part 1

Алгоритми за претърсване

Намиране на най-малка/най-голяма стойност

Брой сравнения:

Linear search / Обхождане на всички елементи веднъж

Максимум брой операции, нужни за намирането на елемент:

Броя операции се увеличава линейни с големината на подадения вход.

Графиката представлява диагонална линия започваща от (0, 0): .

Сложност: О

Код за “Претърсване чрез обхождане”

Binary Search / Дихотомично търсене

Максимум брой операции, нужни за намирането на елемент:

Броя операции нужни е логаритъм от големината на подадения вход (пр. брой елементи)

Домашна работа №5 Средата може да бъде намерена и като се промени “изчисляването на средата” на index = (lowerBound + upperBound) / 2.

Сложност:

Код за “Дихотомично търсене”

Алгоритми за сортиране

Сортиране в друг масив

Намира се най-голямата стойност на входния масив, запазва се в променлива и се поставя на последно място в “другия масив” (резултатния). Обхождаме входния масив, намираме минималната стойност и я поставяме на най-малката незаета позиция в резултатния масив. Минималната стойност от входния масив бива заменена с най-голямата стойност - дезактивираме.

Сложност: О

Брой сравнения:

Метод на “Пряка селекция”

Selection sort

Обхожда се масива и задаваме, че текущия елемент (и неговия индекс) е най-малкото число. Във вложен цикъл, обхождаме “следващите” елементи след текущия елемент (на външния цикъл), ако елемент от вложения цикъл бъде намерен като по-малък от вече зададения (във външния цикъл), заменяме променливите, които пазят индекса и стойността на най-малкия елемент.

След приключване на вложения цикъл разменяме стойностите на текущия елемент за външния цикъл и намерената най-малка стойност.

Сложност:

Брой сравнения:

Код за “Пряка размяна”

Метод на “Пряка размяна” / “Мехурчето”

Bubble sort

Външният цикъл е цикъл със след-условие и се изпълнява, докато във вътрешният цикъл няма повече инверсии. Като се намери инверсия между съседни елементи, разменяме двата елемента. Вътрешния цикъл се изпълнява до дължината на елементите - брояч - 1, за да се избегне обхождане на вече “наредената част”.

Алгоритъмът нарежда масива “отзад-напред”, т.е. частта с “най-големи” елементи първо (в низходящ ред). Ако максималния елемент е в началото на масива, той ще бъде “избутан” (сменена позицията с всеки следващ елемент от итерацията) от вътрешния цикъл “нагоре” (към края на масива) като мехурче :)

Сложност:

 • Най-лош случай:
 • Най-добър случай:

Брой сравнения:

 • Най-лош случай:
 • Най-добър случай:

Код за “Пряка размяна”

Метод на “Пряко вмъкване”

Insertion sort

Външен цикъл с броя, който обхожда всички елементи на даден масив. Вътрешния цикъл с условие се изпълнява, докато предходните елементи (спрямо текущия елемент на външния цикъл) имат инверсия в съседство a[j-1] > a[j]. Ако съседните елементи имат инверсия, техните стойности се разменят и продължва изпълнението на вътрешния цикъл “надолу” (към началото на масива).

Сложност:

 • Най-лош случай:
 • Най-добър случай:

Брой сравнения:

 • Най-лош случай:
 • Най-добър случай:

Код за “Пряко вмъкване”

Матрици

Умножение

При умножение на матрици и :

 • се умножава ред от по колона от
 • операцията не е комутативна (не може да се разменят местата на матриците)
 • изходната матрица е с размер
 • броя редове на трябва да отговаря на броя колони на
 • броя умножения е
 • броя събирания е

Сложност: (квадратна матрица)

Брой операции:

 • Умножения:
 • Събирания:

Решаване на СЛУ

 • Елементарни операции над ред/колона:
  • Смяна на ред/колона с друг ред/колона
  • Умножение на ред/колона с друг ред/колона
  • Събиране на два реда/колони

Алгоритмично метода на Гаус се прилага по следния начин:

 • Разделяме реда, на който сме на коефициента, който е пред “първия” елемент от този ред (т.е. ако сме на първи ред - първия елемент, ако сме на втори ред - втория елемент)
 • “Нулираме” всички останали елементи в колоната “под” елемента, на който сме взели коефициента, като изваждаме реда, върху който работим от всеки следващ като умножаваме единицата с коефициента, който “нулираме”
 • Повтаряме действието колкото реда има матрицата / колкото неизвестни има СЛУ

СЛУ няма решение, ако лявата част е само 0 (коефициентите), а дясната не е 0 (константи).

 
int main() { 
  int n = 3; 
  float a[3][3] = { 
      {-3.0, -1.0, 2.0}, 
      {2.0, 1.0, -1.0}, 
      {-2.0, 1.0, 2.0} 
  }; 
  float b[] = {-11.0, 8.0, -3.0}; 
  
	// function that just prints the matrix's rows & lines
  print_matrix(a, 3);
 
  for (int i = 0; i < n; ++i) { 
	  // element on the diagonal 
    float first_element = a[i][i]; 
    b[i] /= first_element; 
    for (int j = i; j < n; ++j) { 
      a[i][j] /= first_element; 
    } 
 
    // for the next rows (below) 
    for (int k = i + 1; k < n; ++k) { 
      // how many times this row needs to be subtracted 
      // from the current (i) row to zero its elements      
      float row_coefficient = a[k][i]; 
      // only elements after the diagonal element 
      // of the current row      
      for (int l = i; l < n; ++l) { 
        a[k][l] = a[k][l] - row_coefficient * a[i][l]; 
      } 
      b[k] = b[k] - row_coefficient * b[i]; 
    } 
  } 
 
  std::cout << std::endl; 
  print_matrix(a, n); 
}